Drukuj

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A 
z siedzibą Wrocław 54-144, ul. Pilczycka 144-148 (dalej: Spółka, administrator danych).
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: EMC Instytut Medyczny S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław lub mailowo pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, o ile korzystają Państwo z prywatnej opieki medycznej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na EMC związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO); w zależności od świadczeń medycznych, z których Państwo korzystają przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu:
   • udzielania świadczeń zdrowotnych;
   • prowadzenia dokumentacji medycznej;
   • udostępniania dokumentacji medycznej Państwu lub Państwa przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Państwa;
   • weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji Państwa dotyczących;
   • rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EMC (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), tj. m.in. w celu:
   • umawiania i odwoływania wizyt w naszych jednostkach medycznych m.in. za pośrednictwem naszego portalu internetowego oraz podanych przez Państwa przy rejestracji numeru telefonu lub adresu e-mail;
   • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia w placówkach Spółki, w tym przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren placówek Spółki;
   • informowania o nowych usługach medycznych, innowacyjnych rozwiązaniach i udogodnieniach dla naszych Pacjentów;
   • prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań EMC i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami EMC;
   • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez EMC usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i badania zadowolenia Pacjentów z usług EMC jeżeli wyrazili Państwo zgodę na takie rozmowy telefoniczne;
   • prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
   • wewnętrznego raportowania w ramach grupy kapitałowej EMC, w tym sprawozdawczości zarządczej;
   • prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby;
  4. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych, natomiast odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie EMC, w tym:
   • podmioty wspierające EMC w świadczeniu usług medycznych – np. dostawcy sprzętu medycznego,
   • nasi podwykonawcy, którzy wykonują niektóre świadczenia medyczne w naszym imieniu,
   • zewnętrzni dostawcy usług IT, obsługujący nasze systemy informatyczne,
   • kancelarie prawne wspierające nas w obsłudze prawnej.
  2. podmioty z grupy kapitałowej EMC w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych, raportowych i administracyjnych;
  3. podmioty publiczne np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  4. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (przykładowo możemy poprosić Państwa o wykonanie niektórych badań lub określonego zabiegu u naszego partnera);
  5. (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) towarzystwa ubezpieczeniowe np. w związku z przystąpieniem przez Państwa do ubezpieczenia grupowego, którego EMC jest stroną.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a,b,c - przez okres świadczenia usługi medycznej lub obowiązywania umowy oraz później przez okres wymagany przepisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej oraz prawa podatkowego, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa o przedawnieniu roszczeń, a w odniesieniu do monitoringu - przez okres do 30 dni od momentu zarejestrowania wizerunku;
  2. w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d - przez okres trwania świadczenia usługi medycznej lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług i świadczeń medycznych EMC (jeżeli Państwo nie podadzą nam swoich danych nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług).
  Niektóre przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa danych, jak choćby przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tych przypadkach konieczność podania nam danych osobowych wynika z przepisów prawa.
  W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.