REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Spółka – EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, NIP 8942814132, REGON 933040945, o kapitale zakładowym w wysokości 88.754.584,00 zł opłaconym w całości

Strona internetowa – strona internetowa www.emc-sa.pl oraz www.certus.med.pl

Kupujący/Klient – osoba , która dokonała zakupu on-line, a w szczególności pacjent

Przelewy 24 – dopuszczony przez Spółkę system płatności elektronicznych, umożliwiający zarejestrowanym Klientom na dokonywanie automatycznych płatności przelewami za Usługi medyczne nabywane przez Stronę internetową. Serwis Przelewy24 jest prowadzony PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., KRS: 0000347935.

Dział Obsługi– komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za kontakt z Klientem/Kupującym w celu zawarcia umowy, dostępna pod numerem telefonu 71 71 17 411

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spółka za pośrednictwem Strony internetowej oferuje swoim klientom dostęp do usług w ramach sprzedaży on-line
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Spółką zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur rejestracyjnej:
  1. kontakt z Działem Obsługi, podczas którego omówiona zostanie dostępność oraz zakres usługi, a w szczególności:
   - rodzaj usługi
   - termin realizacji
   - koszt
   warunki dodatkowe, od spełnienia których uzależniona jest możliwość wykonania usługi (np. skierowanie, wyniki badań)
  2. potwierdzenia warunków określonych podczas konsultacji, określonej w lit. a powyżej oraz złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Do finalizacji zamówienia dochodzi, gdy Klient zaakceptuje zamówienie z obowiązkiem zapłaty i akceptacji Regulaminu.
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24;
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 1. Dział Obsługi jest dostępny przez w godzinach od 8 do 18 w dni robocze, z uwzględnieniem zakazów oraz ograniczeń handlu wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędnych dla zapewnienia jego prawidłowego działania przerw technicznych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, przerwy i błędy natury technicznej oraz ograniczenia w dostępności usług wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji zakupu on-line, Klient zobligowany jest zapoznać się z Regulaminami znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją ich treści.
 4. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówionej usługi w przypadku:
  1. gdy podane przez Klienta dane są nieprawidłowe, fałszywe lub niezgodne z prawdą;
  2. wystąpienia błędu w złożonym zamówieniu lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej realizację usługi z winy Klienta;
  3. powzięcia przez Spółkę informacji, z których może wynikać, iż Klient dokonując zamówienia naruszył obowiązujące przepisy prawa.
 5. Płatności za usługi zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się za pośrednictwem Przelewy 24, na zasadach i zgodnie z regulaminem usługi określonych przez ich dostawcę, a dostępnego na stronach http://www.przelewy24.pl/regulamin.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu płatniczego Przelewy24.
 7. Klient jest świadomy i akceptuje fakt, że ostateczna decyzja odnośnie możliwości realizacji usługi w drodze teleporady należy wyłącznie do lekarza. W przypadku, gdy podczas realizacji usługi lekarz stwierdzi, że w celu jej pełnego wykonania niezbędna jest bezpośrednia wizyta w placówce, jej kontynuacja nastąpi w innym ustalonym przez Klienta z Działem Obsługi terminie. Klient nie zostanie obciążony kosztami wizyty, o której mowa powyżej.
II. WALIDACJA ZAKUPU I USŁUGI
 1. Ceny usług umieszczone na stronie internetowej zawierają podatek VAT.
 2. Zakupione usługi będą dostępne dla Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 3. Warunkiem walidacji zakupienia usługi na koncie Klienta jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Spółkę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24. 
 4. W ramach walidacji zakupionej usługi, Kupujący otrzyma od Spółki, na podany wcześniej adres poczty elektronicznej, Fakturę VAT która stanowić będzie jednocześnie potwierdzenie zakupienia usługi.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić usługi w cenach podanych na stronie internetowej Spółki.
 6. Informacje o Usługach dostępnych za pośrednictwem Stron Internetowych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług oraz ich zakresu, zmiany te nie wymagają innego powiadomienia niż ich aktualizacja na Stronach Internetowych Spółki.
 8. Usługi nabyte przez Klienta będą realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z opisem zamieszczonym indywidualnie dla każdej z Usług na witrynie Stronie Internetowej.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. 
III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJA
 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dla swej skuteczności, odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej i powinno zostać wysłane na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu przez Klienta od umowy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego dokonano wpłatę.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli zaczął korzystać z zakupionej usługi.
 4. Wszelkie reklamacje należy kierować do Spółki na adres ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław. Reklamacje można również zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  3. opis reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148;
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 
 1. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu: 
  1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a - do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
  2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody,
  3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody,
  4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,
  5.  w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

   Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do wykonania umowy, szczegółowa polityka ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Spółki.
 2. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana nie będzie wymagała wcześniejszego powiadomienia ani zgody Kupujących.
 4. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.

Zadzwoń

Napisz