NanoKnife - leczenie nieoperacyjnych nowotworów

graf rak

NanoKnife jest światową nowością w leczeniu nowotworów. Urządzenie oparte jest na technologii tzw. nieodwracalnej elektroporacji (Irreversible Electroporation, IRE). Technologią tą mogą być leczeni pacjenci z potwierdzonym nieoperacyjnym nowotworem trzustki, wątroby lub prostaty nie poddającym się skutecznej chemioterapii lub radioterapii.

Nieodwracalna elektroporacja (IRE) jest nową nietermalną metodą ablacji polegającą na przepływie krótkich impulsów elektrycznych przez tkankę powodujących powstanie nieodwracalnych otworów w błonie komórkowej i zwiększenie jej przepuszczalności, a w konsekwencji śmierć komórki. Następnie martwe komórki usuwane są w sposób naturalny przez układ chłonny organizmu.


Nieodwracalna elektroporacja polega na wprowadzeniu kilku elektrod na granicy i w obręb zmiany nowotworowej, a następnie przepuszczenie przez tkankę nowotworową impulsów prądu zmiennego. Parametry impulsów prądu są precyzyjnie i indywidualnie dobierane. Sondy umieszczane są w trakcie zabiegu operacyjnego pod kontrolą USG. Nowotwory niektórych narządów np. prostaty mogą być skutecznie leczone metodą przezskórną, a w przypadku guzów zlokalizowanych w jamie brzusznej (wątroba, trzustka, drogi żółciowe) najbardziej dokładną metodą implantacji elektrod jest tzw. „metoda otwarta” polegająca na uprzednim otwarciu jamy brzusznej. Cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

Metoda IRE znacznie różni się od dotychczas stosowanych technik terapii nowotworów takich jak ablacja radiofrekwencyjna (RFA), krioablacja (Cryo) lub ablacja mikrofalowa (MWA), które mogą prowadzić do termicznych efektów ubocznych.

Unikalną cechą metody NanoKnife, która wyróżnia ją spośród innych metod ablacji jest fakt oszczędzania przez urządzenie żywych struktur zawierających włókna kolagenowe takich jak np.: naczynia krwionośne, przewody żółciowe, przewody trzustkowe. Nie jest także uszkodzona białkowa macierz okołokomórkowa, której obecność ma znaczenie w regeneracji komórek narządu po wybiórczym zniszczeniu komórek nowotworowych. Dzięki tym cechom pozwala ona na niszczenie guzów znajdujących się w bezpośredniej bliskości tych struktur. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku guzów zlokalizowanych np. we wnęce wątroby czy w głowie i trzonie trzustki – zastosowanie w takich lokalizacjach ablacji termicznych jest zazwyczaj niemożliwe. Z kolei w przypadku leczenia guzów stercza zastosowanie metody IRE pozwala na zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia pęczków naczyniowo-nerwowych, cewki moczowej lub odbytnicy, dzięki czemu szansa na zachowanie podstawowych fizjologicznych funkcji życiowych jak kontrola trzymania moczu czy potencja jest bardzo duża.

Zaletą techniki NanoKnife, w porównaniu np. z radioterapią, jest także możliwość powtarzania zabiegów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Zastosowanie metody NanoKnife w przypadku guzów narządów jamy otrzewnej (guzy zlokalizowane w miąższu wątroby lub w tkance trzustki) może mieć charakter zarówno leczenia radykalnego w nowotworach pierwotnych powstających w narządach de novo, jak i paliatywnego w przerzutach narządowych. W każdym jednak przypadku zastosowania Nano-Knife dąży się do całkowitego zniszczenia ogniska nowotworowego. Elektroporacja pojedynczego, pierwotnego ogniska guza ma na celu całkowite wyleczenie chorego (które nie jest jednak gwarantowane), podczas gdy w terapii paliatywnej dotyczącej trzustki czy wątroby może przedłużyć życie chorego lub zmniejszyć dolegliwości związane z obecnością guza.

NanoKnife w raku stercza jest metodą, która znalazła zastosowanie u chorych z nowotworem ograniczonym do narządu zarówno w przypadku guzów zdiagnozowanych pierwotnie jak i zmian o charakterze nawrotowym po uprzednim zastosowaniu innych form terapii (teleterapia, brachyterapia, HIFU, w szczególnych przypadkach prostatektomia radykalna).

Istnieją dwie podstawowe techniki wykonywania zabiegów IRE:
1. Leczenie ogniskowe:
Obecnie propagowane przez większość ośrodków posługujących się tą metodą. Technika ta stwarza możliwość przeprowadzenia zabiegu w sposób minimalnie inwazyjny, nie powodujący powikłań i pozwalający z wysokim prawdopodobieństwem na pełne zachowanie kontroli trzymania moczu i potencji. Technika ta polega na zniszczeniu samego ogniska nowotworu w tkance stercza, w związku z czym możliwa jest do zastosowania u chorych, u których na podstawie oceny badania mikroskopowego materiału uzyskanego podczas biopsji stercza, a także w wykonanych badaniach obrazowych (najczęściej rezonansu magnetycznego) potwierdzono wysokie prawdopodobieństwo występowania guza o charakterze jednoogniskowym. Pacjenci leczeni w ten sposób to najczęściej chorzy wysoko zmotywowani, dla których priorytetem jest zachowanie prawidłowych mikcji, trzymania moczu i potencji. Leczenie ogniskowe może też być opcją postępowania dla starszych mężczyzn z jednoogniskowym guzem jako alternatywa wobec tzw. bacznej obserwacji. Pacjenci leczeni w konwencji terapii ogniskowej muszą mieć świadomość ponoszonego ryzyka niepełnej radykalności leczenia z uwagi na możliwość występowania dodatkowego, nie ujawnionego ogniska nowotworu w sterczu i wykazywać gotowość do ścisłego monitorowania w przebiegu pooperacyjnym opartego na wykonaniu powtarzalnych badań obrazowych (przede wszystkim MR), możliwych rebiopsjach stercza oraz możliwości wystąpienia konieczności zastosowania terapii wtórnej (II rzutu).

2. Leczenie klasyczne
Polega na "zniszczeniu" całej tkanki stercza dzięki czemu minimalizuje się ryzyko pozostawienia nie leczonego ogniska nowotworu, a zwiększa się szansę na radykalność terapii. Jednakże elektroporacja całej tkanki stercza pociąga jednocześnie za sobą wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych skutków leczenia (doświadczenie wiodących ośrodków wykonujących IRE w raku stercza jest zdecydowanie mniejsze w zakresie leczenia klasycznego niż leczenia w konwencji terapii ogniskowej).

Nieodwracalna elektroporacja jest to nowy sposób leczenia nowotworów i nie są jeszcze dostępne wyniki długoterminowe. Z będących w naszej dyspozycji statystyk dotyczących zastosowania IRE u chorych z gruczolakorakiem trzustki w stadium III, przeprowadzonych na grupie 200 pacjentów leczonych technologią nieodwracalnej elektroporacji, mediana przeżycia w stosunku do chorych leczonych metodami tradycyjnymi wydłużyła się z 12-15 miesięcy do 25 miesięcy.

Zabiegi NanoKnife wątroby i trzustki wykonuje dr n. med. Ryszard Wierzbicki.


Pełnych informacji odnośnie zabiegów NanoKnife udzieli Państwu p. Paulina Ziembiewicz pod numerem telefonu: 61 8-604-304 lub 507-003-840. Zapytania można również kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego o technologii NanoKnife.
 

Zadzwoń

Napisz